สับปะรดหวานฉ่ำ งามล้ำตะนาวศรี มากมีแร่ธาตุ กราบอัฐิหลวงปู่เทสก์ แดนนิเวศน์เชิงคีรี ถิ่นคนดีชายแดน

21 พฤศจิกายน 2552


ประวัติความเป็นมา
........ กิ่งอำเภอบ้านคาเป็นกิ่งอำเภอน้องใหม่ที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากนัก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองราชบุรี มีพื้นที่ติดชายแดนไทย-พม่า มีความโดดเด่นในความเป็นแหล่งธรรมชาติที่สมบูรณ์และบริสุทธิ์ ท้าทายนักท่องเที่ยวผู้ลุ่มหลงในไพรกว้าง
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลบ้านคา แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บาน ชื่อบ้านคา เดิมชื่อ "บ้านข่า" เพราะมีต้นข่าขึ้นอยู่มากมาย ต่อมาชาวบ้านเรียกเพี้ยนเป็น "บ้านคา" จึงเป็นชื่อบ้านคาตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน และยังเป็นสถานที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอบ้านคาบ้านคาในขณะนี้ ตำบลบ้านคาได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 เมื่อวันที่ 30 มีนามคม 2
.....[แก้] ประวัติ
ท้องที่อำเภอบ้านคาเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอสวนผึ้ง ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอบ้านคา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2540 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ปีเดียวกัน และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอบ้านคา ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 โดยมีผลบังคับในอีก 15 วันต่อมา
กิ่งอำเภอบ้านคา เดิมอยู่ในเขตปกครองของอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี แต่เนื่องจากอำเภอสวนผึ้งมีอาณาเขตกว้างขวางและประชากรมาก ท้องที่บางตำบลอยู่ห่างไกลตัวอำเภอ ทำให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจตราดูแลทุกข์สุขของราษฎรได้ไม่ทั่วถึง และสภาพท้องที่โดยทั่วๆไปมีแนวโน้มว่าจะมีความเจริญขยายตัวมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ กระทรวงมหาดไทยจึงได้แบ่งท้องที่อำเภอสวนผึ้งตั้งเป็นกิ่งอำเภอ เรียกว่า " กิ่งอำเภอบ้านคา" ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2540 เป็นต้นมา มีเขตการปกครองแบ่งออกเป็น 3 ตำบล คือตำบลบ้านคา ตำบลบ้านบึง และตำบลหนองพันจันทร์ ในครั้งแรกมีหมู่บ้านรวม 29 หมู่บ้าน อาคารที่ว่าการกิ่งอำเภอบ้านคาตั้งอยู่ริมทางหลวงสาย ชัฎป่าหวาย-โป่งกระทิง ในท้องที่หมู่ที่ 1 ต.บ้านคา ในช่วงแรกเปิดทำการได้อาศัยศาลาเอนกประสงค์ของโรงเรียนบ้านคาวิทยาเป็นที่การชั่วคราว เมื่ออาคารที่ว่าการแห่งนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จจึงได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่ปัจจุบันนี้ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2542 เป็นต้นมา
........สับปะรดหวานฉ่ำ งามล้ำตะนาวศรี มากมีแร่ธาตุ กราบอัฐิหลวงปู่เทสก์ แดนนิเวศน์เชิงคีรี ถิ่นคนดีชายแดน
........อำเภอบ้านคาตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอสวนผึ้ง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอจอมบึงและอำเภอปากท่อ
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอหนองหญ้าปล้อง (จังหวัดเพชรบุรี)
ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตะนาวศรี (สหภาพพม่า)
........สับปะรดหวานฉ่ำ งามล้ำตะนาวศรีมากมีแร่ธาตุ กราบอัฐิหลวงปู่เทสก์แดนนิเวศน์เชิงคีรี ถิ่นคนดีชายแดน
........
สภาพทั่วไปของตำบล :
ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีลำห้วยท่าเคยผ่านกลางตำบล และมีพื้นที่ภูเขา ป่าไม้ ตามแนวแขตของตำบล ทางด้านทิศตะวันตก ระหว่างต.ท่าเคย ต.สวยผึ้ง ที่ดินเหมาะสำหรับทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรีทิศใต้ ติดกับ ต.บ้านบึง กิ่ง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี่ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองพันจันทร์ กิ่ง อ.บ้านคา จ.ราชบุรีทิศตะวันตก ติดกับ ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 8,411 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,734 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำไร่ อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.ที่ว่าการอำเภอบ้านคา2.สถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอบ้านคา3.โรงเรียนมัธยม 1 แห่ง4.วัด/ที่พักสงฆ์ 7 แห่ง5.โรงเรียนประถมศึกษา 6 แห่ง6.สถานีบริการสาธารณสุข 3 แห่ง7.สำนักงานป่าไม้ และอุทยาน 2 แห่ง8.น้ำตก 1 แห่ง9.ที่พักสายตรวจ 2 แห่ง9.หน่วยกำจัดไข้มเลเรีย 1 แห่ง10.อบต. 1แห่ง

2

3

3

4

5

6

7